ตารางเรียน/ตารางสอบ

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ม.1/1

ม.1/2

ม.1/3

ม.1/4

ม.2/1

ม.2/2

ม.2/3

ม.2/4

ม.3/1

ม.3/2

ม.3/3

ม.4/1

ม.4/2

ม.4/3

ม.4/4

ม.4/5

ม.5/1

ม.5/2

ม.5/3

ม.5/4

ม.5/5

ม.6/1

ม.6/2

ม.6/3

ม.6/4

ม.6/5

ตารางสอบ กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ม.1/1

ม.1/2

ม.1/3

ม.1/4

ม.2/1

ม.2/2

ม.2/3

ม.2/4

ม.3/1

ม.3/2

ม.3/3

ม.4/1

ม.4/2

ม.4/3

ม.4/4

ม.4/5

ม.5/1

ม.5/2

ม.5/3

ม.5/4

ม.5/5

ม.6/1

ม.6/2

ม.6/3

ม.6/4

ม.6/5