กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ.อุไรวรรณ ธรรมศิริพงษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อมูลบุคลากร

อ.พลวัฒน์ ดำรงกิจภากร

ข้อมูลบุคลากร

อ.ดร.กิตติศักดิ์ ศรีวงศ์ษา

ข้อมูลบุคลากร

อ.ดร.กิจจา อภิรักษ์เสนา

ข้อมูลบุคลากร

อ.ณัฐดนัย บุตรพลับ

ข้อมูลบุคลากร

อ.ครรชิต สอศิริกุล

ข้อมูลบุคลากร

อ.ชนิกานต์ บุตรแสนคม

ข้อมูลบุคลากร

อ.ดร.เอกสิทธิ์ ชนินทรภูมิ

ข้อมูลบุคลากร

อ.ไพโรจน์ ผาสุวรรณ

ข้อมูลบุคลากร

อ.ดร.ภณิดา พรายแก้ว

ข้อมูลบุคลากร