กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม

อ.วสวัตติ์ วงศ์พันธุเศรษฐ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

ข้อมูลบุคลากร

อ.ว่าที่ ร.ต.เอกชัย ภูมิระรื่น

ข้อมูลบุคลากร

อ.เสกสรร สุขเสนา

ข้อมูลบุคลากร

อ.ศิรินภา กิจกุลนำชัย

ข้อมูลบุคลากร

อ.ภานุพล โสมูล

ข้อมูลบุคลากร

อ.นันทพร รอดผล

ข้อมูลบุคลากร