ประวัติโรงเรียน

ความเป็นมา

 • โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อตั้งขึ้นจากความคิดริเริ่มของ นางสาวมาลี อติแพทย์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และรักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดี เมื่อปี พ.ศ. 2516 และเปิดรับนักเรียนเข้าเรียนในปีการศึกษา 2517 โดยใช้อาคารไม้บริเวณ โรงเรียนเกษตรกรรมเดิมซึ่งอยู่ทางด้านประตูเพชรเกษมเป็นที่ทำการ
 • ในปีแรกเปิดรับนักเรียนเพียง 2 ระดับชั้น คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (มศ.1) ชั้นละ 2 ห้อง หลักสูตรที่ใช้ได้สร้างขึ้นเอง โดยคณาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์ มีสถานภาพเทียบเท่าภาควิชา ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 15 กันยายน 2536
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร มีปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมายการจัดการศึกษาที่รักษาเอกลักษณ์เดิมแต่ปรับเปลี่ยนให้ เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

วัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง

1. เพื่อใช้เป็นที่ปฏิบัติการตามแนวทฤษฎีทางการศึกษาและการสาธิต
2. เพื่อให้นักศึกษาได้สังเกตการสอนและฝึกหัดสอน
3. เพื่อใช้เป็นแหล่งวิจัยค้นคว้าทางการศึกษา
4. เพื่อใช้เป็นที่ให้การศึกษาแก่เยาวชนตามความถนัด ความสนใจ ความสามารถและวัยของแต่ละบุคคล
5. เพื่อใช้เป็นสวัสดิการการศึกษาของบุตร อาจารย์ ข้าราชการ และลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัย

ปรัชญา ปณิธาน และ วิสัยทัศน์

ปรัชญา ใช้ปัญญาแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาชีวิต และสังคม

ปณิธาน มุ่งมั่นสร้างเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรู้ความสามารถ และฉลาดในการใช้ชีวิต

เอกลักษณ์ วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม

อัตลักษณ์ ฉลาดใช้ชีวิต คิดสร้างสรรค์ รู้ทันเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์ “สถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นนำในภูมิภาคตะวันตกที่จัดการศึกษาอย่างหลากหลาย สอดคล้องตามความถนัดและศักยภาพของผู้เรียนที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างเยาวชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวสู่สากลทัดเทียมนานาประเทศ และร่วมพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร “

พันธกิจ

1. พัฒนานวัตกรรมด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษาที่หลากหลายให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามความถนัดและศักยภาพของแต่ละบุคคล เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
2. พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนของเยาวชน
3. จัดการศึกษาหรือประสบการณ์ส่งเสริมความเป็นสากลให้กับเยาวชน รองรับการเป็นพลเมืองโลก
4. พัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลกที่มีคุณธรรมจริยธรรม
5. ขับเคลื่อนองค์กรให้มีความเป็นเลิศ สร้างบรรยากาศและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของนักเรียน
6. ร่วมพัฒนาและให้ประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพและเป็นผู้นำทางการศึกษา
7. ขับเคลื่อนองค์กรให้มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน
สีน้ำเงิน
ดอกแก้ว
เพลงมาร์ชสาธิต และเพลงชาวสีน้ำเงิน

การดำเนินงาน

     ในช่วงการก่อตั้งคณะศึกษาศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะดำเนินงานขึ้นโดยรับนโยบายจากคณะศึกษาศาสตร์ ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นการดำเนินงานโดยคณะผู้บริหาร มีผู้อำนวยการเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ดำเนินการสอนโดยใช้หลักสูตรที่สร้างเอง เมื่อกระทรวงศึกษาธิการมีการปรับหลักสูตร จึงยึดหลักสูตรของกระทรวงเป็นหลัก อาจารย์ผู้สอนเดิมได้ประสานงานกับทุกคณะวิชาในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ คือ คณะอักษรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ต่อมาเมื่อบรรจุอาจารย์ประจำ การสอนจึงเป็นหน้าที่ของคณาจารย์ในโรงเรียนสาธิ

 • ปี พ.ศ. 2519
  โรงเรียนสาธิตได้รับงบประมาณแผ่นดินสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 1 หลัง ณ บริเวณโรงเรียนช่างไม้เดิม ซึ่งมีอาคารไม้อยู่แล้ว 6 หลัง ในปีการศึกษา 2520 จึงได้ย้ายไปที่ทำการใหม่ชื่อ อาคารสาธิต 1 และอาคารโรงอาหารพร้อมเวที 1 หลัง ชื่อ อาคารสาธิต 2
 • ปี พ.ศ. 2521
  ได้เริ่มงดรับนักเรียนเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 • ปีการศึกษา 2524
  ได้มีการจัดตั้ง “สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร”
 • ปีการศึกษา 2532
  โรงเรียนสาธิตได้รับงบประมาณแผ่นดินสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียนอีก 1 หลัง แต่ถูกตัดงบประมาณเหลือ 6 ห้อง ชื่อ อาคารสาธิต 4
 • ปีการศึกษา 2533
  ได้เริ่มดำเนินการปรับสถานภาพเป็นหน่วยงาน “เทียบเท่าภาควิชา”
 • ปีการศึกษา 2534
  ได้ต่อเติมใต้อาคารสาธิต 4 เป็นห้องพักอาจารย์ 3 ห้อง ห้องประชุมและห้องที่ทำการสมาคมฯ 1 ห้อง (ปัจจุบันจัดเป็นห้องพักอาจารย์ภาษาฝรั่งเศส) โดยใช้เงินบริจาค
 • ปีการศึกษา 2536
  ได้รับเงินอุดหนุนส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น จัดซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 10 ชุด
 • ปีการศึกษา 2537
  ได้รับงบประมาณแผ่นดินปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสาธิต 1
 • ปีการศึกษา 2538
  ได้รับงบประมาณแผ่นดินปรับพื้นที่และสร้างรั้ว
 • ปีการศึกษา 2539
  ได้รับงบประมาณแผ่นดินให้ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ
 • ปีการศึกษา 2540
  ได้รับงบประมาณแผ่นดินปรับปรุงโรงอาหาร
 • ปีการศึกษา 2544
  ได้รับงบประมาณแผ่นดินติดลิฟท์อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 • ปีการศึกษา 2547
  ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องเรียนทุกห้อง
  ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ดำเนินการติดตั้งพัดลมระบบไอน้ำในโรงอาหาร
 • ปีการศึกษา 2548
  ก่อสร้างองค์พระพิฆเนศ และเทวาลัย
 • ปีการศึกษา 2550
  ปรับปรุงสำนักงานโรงเรียนสาธิต
 • ปีการศึกษา 2551
  จัดซื้อรถตู้ จำนวน 1 คัน
  ปรับปรุงห้องน้ำอาจารย์ ระบบน้ำดื่มนักเรียน และติดตั้งตาข่ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ
  เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาในห้องสมุดโรงเรียนสาธิต
 • ปีการศึกษา 2552
  ปรับปรุงอาคารสำนักงานโรงเรียนสาธิต (อาคารสาธิต 1)
  ปรับปรุงหลังคาและระบบไฟฟ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ
  ปรับปรุงห้องเรียนทัศนศิลป์ (อาคารสาธิต 1)
  ได้รับบริจาครถกระบะ 4 ประตู 1 คัน
 • ปีการศึกษา 2553
  ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล ห้องน้ำ-ห้องส้วมนักเรียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ
  ติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ขเทคโนโลยี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
  ปรับปรุงระบบไฟฟ้า สายใยแก้วคอมพิวเตอร์ อาคารสาธิต 1
  ปรับปรุงโต๊ะเรียน และผ้าม่านในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการสำหรับนักเรียน
 • ปีการศึกษา 2554
  จัดซื้อรถตู้ จำนวน 1 คัน
  ติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์-เทคโนโลยีห้องเรียน อาคารสาธิต 4
  จัดทำเวทีอเนกประสงค์ บริเวณโถงล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 • ปีการศึกษา 2555
  ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ (อาคารสาธิต 1) เช่าคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนการสอน
  ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามอาคารเรียนและโรงอาหาร
  ขยายห้องเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เพิ่มอีก 1 ห้องเรียน
  ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
 • ปีการศึกษา 2556
  ขยายห้องเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่1 เพิ่มอีก 1 ห้องเรียน
  ปรับปรุงระบบเสียงในโรงอาหารสาธิต
  พัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ เช่น ติดฟิล์มห้องเรียน ทาสีอาคารเรียน ย้ายร้านค้า และปรับภูมิทัศน์รอบ ๆ โรงเรียน
 • ปีการศึกษา 2557
  ติดตั้งกล้องวงจรปิด (เพิ่มเติม)
  ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน
  จัดตั้งหน่วยวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาโรงเรียน
  ซ่อมแซมอาคารสาธิต 1
  ปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณโรงเรียน
  จัดตั้งห้องปฐมพยาบาลขั้นต้น
 • ปีการศึกษา 2558
  จัดตั้งร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน
  ปรับปรุงสถานที่ อาคารต่าง ๆ ภายในโรงเรียน
  เทพื้นลานด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ
  เปลี่ยนรางน้ำฝนบริเวณโรงฝึกพลศึกษา
  ซ่อมแซมเปลี่ยนกันสาดบริเวณอาคารเรือนเกษตร
  ปูกระเบื้องบริเวณด้านหน้าเรือนเกษตร
  ทาสีเรือนเกษตร
  ซ่อมแซมฝ้าบริเวณชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
  ซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนหญิง-ชาย อาคารเฉลิมพระเกียรติ
  ซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนหญิง-ชาย บริเวณด้านข้างโรงอาหารโรงเรียน
  ปรับภูมิทัศน์ รอบบริเวณโรงเรียน
  ติดตั้งกล้องวงจรปิด (เพิ่มเติม)

 • ปีการศึกษา 2559
  ซ่อมแซมหลังคา ฝ้า และทาสีภายนอก อาคารสาธิต1
  ซ่อมแซมห้องสำนักงานโรงเรียน
  ซ่อมแซมบริเวณรอบอาคารสาธิต1
  ติดตั้งเครื่องกั้นรถเข้า-ออกอัตโนมัติ 3 จุด
  เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศห้องสมุด ห้องเรียนนาฏศิลป์ ห้องเรียนดนตรีไทยทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด
  ทำระเบียงด้านหลังเรือนพระคเณศบริบาลและจัดทำห้องประชุมเรือนกฤติเนศวร
  เปลี่ยนและซ่อมแซมพัดลมประจำห้องเรียนและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการทางภาษา
  จัดจ้างออกแบบและเขียนแบบอาคารเรียนหลังใหม่
  สร้างโรงจอดรถยนต์ของโรงเรียน
  สร้างห้องพักอาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีบริเวณด้างข้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ
  สร้างห้องพักฝ่ายกิจกรรมและชุมชนสัมพันธ์บริเวณด้านข้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ
  สร้างห้องวิจัยและนวัตกรรมบริเวณด้านข้างอาคารสาธิต 4
  ซ่อมแซมพื้นทางเดินบริเวณด้านข้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ
  จัดทำแปลงเกษตรสำหรับการเรียนการสอนวิชาเกษตร
  ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบโรงเรียน
  ลอกท่อระบายน้ำบริเวณรอบโรงเรียน (อาคารเฉลิมพระเกียรติ, อาคารสาธิต1, ด้านหลังโรงอาหาร และเรือนเกษตร)
  ซ่อมแซมบ่อดักไขมันและท่อระบายน้ำบริเวณโรงอาหาร
  สร้างเรือนพยาบาลสำหรับบุคลากรและนักเรียน
  สร้างเรือนประติมากรรมปูนปั้น จำนวน 2 หลัง
  บูรณปฏิสังขรณ์พระพิฆเนศประจำโรงเรียน
  ของบประมาณแผ่นดินในการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่
  ซ่อมแซมพื้นบริเวณด้านข้างโรงอาหาร
 • ปีการศึกษา 2560
  ซ่อมแซมห้องอัดสำเนาและห้องเก็บพัสดุ
  ซ่อมแซมตกแต่งภายในห้องเรือนเกษตรสำหรับใช้เป็นห้องประชุมอมเรศวราศวร
  จัดทำกันสาดบริเวณด้านข้างอาคารเฉลิมพระเกียรติและอาคารสาธิต 1
  ซ่อมแซมห้องศูนย์การเรียนรู้ภายในห้องสมุด (ผู้ปกครองบริจาคคอมพิวเตอร์ 30 ชุด)
  ซ่อมแซมสนามบาสเกตบอล
  ติดตั้งเครื่องสแกนนิ้วมือ 3 จุด สำหรับนักเรียนและเจ้าหน้าที่
  ปรับปรุงสำนักงานโรงเรียน
  ปรับปรุงเรือนพระคเณศบริบาล เป็นห้องพยาบาลชาย – หญิง
  ปีการศึกษา 2561
  ติดตั้งเครื่องกรองน้ำภายในโรงเรียน
  ซ่อมแซมห้องน้ำอาคารสาธิต 1
  ซ่อมแซมทาสี ชั้น 2 อาคาร ศ 3
  ซ่อมแซมห้องพักอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  ซ่อมแซมพื้นบริเวณด้านหน้าเรือนพระคเณศบริบาล
  ซ่อมแซมพื้นด้านข้างห้องคอมพิวเตอร์ถึงหน้าห้องหน่วยบริการการศึกษาและส่งเสริมวิชาชีพครู
  ซ่อมแซมผนังด้านหน้าอาคารสาธิต 1
  ติดฟิล์มกรองแสงกระจกห้องเรียนชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
  ปูหญ้าเทียมด้านหน้าห้องประชุมเรือนอมเรศวราศวร
 • ปีการศึกษา 2562
  ซ่อมแซมพื้นบริเวณรอบอาคาร ศ 3
  ซ่อมแซมอาคาร ศ 3
  ซ่อมแซมหลังคาโรงฝึกพลศึกษา
  ซ่อมแซมพื้นทางเดินบริเวณด้านหน้าและด้านหลังอาคารสาธิต 1
  ปีการศึกษา 2563
  ซ่อมแซมอาคาร ศ 3
  ซ่อมแซมห้องหน่วยบริการการศึกษาและส่งเสริมวิชาชีพครู
  จัดทำห้องน้ำนักเรียนชาย-หญิง บริเวณโรงฝึกพลศึกษา
  ต่อเติมห้องน้ำนักเรียนชาย-หญิง บริเวณด้านข้างโรงอาหาร
  ติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารเฉลิมพระเกียรติ , อาคารสาธิต 1 และ อาคารสาธิต 4
  จัดทำสวนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10
  ทาสีอาคารเฉลิมพระเกียรติ
  ทาสีอาคารโรงฝึกพลศึกษา
  จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
  จัดทำห้องเรียนออนไลน์ โดยการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
  ปูหญ้าเทียมสนามฟุตบอลโรงเรียน
 • ปีการศึกษา 2564
  ซ่อมแซมพื้นด้านข้างโรงอาหารโรงเรียน
  ซ่อมแซมพื้นด้านข้างอาคารสาธิต 1
  ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง บริเวณสนามฟุตบอล
  ซ่อมแซมเปลี่ยนสายโทรศัพท์และสัญญาณอินเทอร์เน็ต
  ซ่อมแซมเบรกเกอร์และสายเมนไฟฟ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ
  เปลี่ยนสารและไส้กรองเครื่องกรองน้ำดื่ม
  ติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารสาธิต 4
  ซ่อมแซมพื้นและกันสาดบริเวณหน้าอาคาร ศ 3
 • ปีการศึกษา 2565
  ปรับปรุงและบำรุงรักษาสายสัญญาณภาพ
  ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด
  ซ่อมแซมและติดตั้งไฟส่องสว่างศาลาพักผ่อนรอบบริเวณโรงเรียน
  ซ่อมแซมพื้น ระบบไฟฟ้าและระบบLAN ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น1
  ซ่อมแซมสายไฟฟ้าและระบบLAN ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2
  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่แทนเครื่องเก่าที่ชำรุด
  ซ่อมแซมหลังคาและดาดฟ้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ
  ซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานอาคารสาธิต 1
  ซ่อมแซมห้องน้ำชาย-หญิง และ ห้องพักอาจารย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 และ ชั้น 4
  เปลี่ยนสารและไส้กรองเครื่องกรองน้ำดื่ม
  จัดสร้างหลังคาทางเดิน ด้านหน้าอาคารสาธิต 1
  จัดสร้างหลังคาและแนวทางเดินจากอาคารสาธิต 4 ไปยังโรงอาหาร
  ระบบ Student Care Solution ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษาผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (เคมี) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น3
 • ปีการศึกษา 2566
  ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1
  สร้างห้องน้ำนักเรียนชาย-หญิง เพิ่มเติม จำนวน 26 ห้อง บริเวณด้านข้างโรงอาหาร
  สร้างห้องเรียน สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (STEAM Robotics Program)อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง 5204
  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4