ติดต่อเรา

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา)

เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร 034 - 255795 , 034 - 253910-17 ต่อ 29405 , 29406
โทรสาร 034 - 255094 ฝ่ายทะเบียนวัดผล 034-255105

The Demonstration school of Silpakorn University (Secondary)

6 Rachamakka Nai Rd., Muang Nakhon Pathom, Nakhonpathom 73000 Thailand
Tel. 034 - 255795 , 034 - 253910-17 Ext. 29405 , 29406
Fax. 034 - 255094

email: satitdsu@su.ac.th facebook: satitfanpage