Art & Design Program

          หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องเรียนพิเศษสาขาศิลปกรรมและการออกแบบ Art & Design Program เน้นการจัดการเรียนรู้ทางศิลปะและการออกแบบในเชิงลึก และถ่ายทอดความรู้พื้นฐานในศิลปะและการออกแบบแขนงต่าง ๆ ที่หลากหลายยิ่งขึ้น ปรับปรุงและเพิ่มเติมรายวิชาศิลปะประยุกต์ที่ทันสมัย และเพิ่มจำนวนชั่วโมงเรียนในรายวิชาเฉพาะสาขา (ศิลปะและการออกแบบ)