คณะกรรมการบริหาร

อาจารย์ณัฐดนัย บุตรพลับ

ผู้อำนวยการ

อาจารย์ ดร.กิจจา อภิรักษ์เสนา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
และพัฒนาองค์กร

อาจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ตั้งธงทองกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ธนาวิศุทธ์ ศิริทรัพย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมวินัย
และกิจการนักเรียน

อาจารย์รัชต์วิชช์ มิตรอัครสิน

รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนนโยบาย
และมาตรฐานการศึกษา

อาจารย์ชลนที ไวอำภี

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียน
และองค์กรสัมพันธ์

อาจารย์อุไรวรรณ ธรรมศิริพงษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

อาจารย์อรรฆพร วงศ์ประดิษฐ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

อาจารย์วันวิสาห์ ปัญญาจิรวุฒิ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

อาจารย์พลวัต ฉลอง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

อาจารย์บุญเพชร พึ่งย้อย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพละศึกษา

ผศ.ดร.บุญรอด ชาติยานนท์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

อาจารย์วสวัตติ์ วงศ์พันธุเศรษฐ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม

อาจารย์ศุภกร บุญโพธิ์ทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาววราภรณ์ กุลจิตติเดโช

รักษาการแทนหัวหน้างานสำนักงาน
โรงเรียนสาธิตฯ (มัธยมศึกษา)