คณะกรรมการบริหาร

อาจารย์ณัฐดนัย บุตรพลับ

ผู้อำนวยการ

อาจารย์ ดร.กิจจา อภิรักษ์เสนา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
และพัฒนาองค์กร

อาจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ตั้งธงทองกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ธนาวิศุทธ์ ศิริทรัพย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมวินัย
และกิจการนักเรียน

อาจารย์สุภามาส โสมูล

รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนนโยบาย
และมาตรฐานการศึกษา

อาจารย์กิติศักดิ์ สุทธิ

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียน
และองค์กรสัมพันธ์

อาจารย์อุไรวรรณ ธรรมศิริพงษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

อาจารย์พฤฒิพงศ์ โลหะสุวรรณ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

อาจารย์บุศราพรรณ ประจง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

อาจารย์ ดร.พลวัต ฉลอง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

อาจารย์บุญเพชร พึ่งย้อย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพละศึกษา

อาจารย์วิชัย โฆษิตชัยยงค์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

อาจารย์ศิรินภา กิจกุลนำชัย

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม

อาจารย์ธนาเทพ พรหมสุข

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาววราภรณ์ กุลจิตติเดโช

รักษาการแทนหัวหน้างานสำนักงาน
โรงเรียนสาธิตฯ (มัธยมศึกษา)