ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

นางก้อนนาค บุญเทียม

ลูกจ้างประจำ

นางอรพินท์ บุรีรักษา

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวธัญกร ชวงโพธิ์

ลูกจ้างชั่วคราว

นายวิสุทธิ์ ทองสุภาพ

ลูกจ้างชั่วคราว

นายนธีธร แสงนวล

ลูกจ้างชั่วคราว

นายทนงค์ศักดิ์ สุขหงษ์

ลูกจ้างชั่วคราว