ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

นางก้อนนาค บุญเทียม

ลูกจ้างประจำ

นางอรพินท์ บุรีรักษา

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวธัญกร ชวงโพธิ์

ลูกจ้างชั่วคราว

นางวารุณี คงอิ่ม

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวศศิธร นาถะพินธุ

ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวอรุณี เส็งโคกหวาย

ลูกจ้างชั่วคราว

นางบุญภา วัฒนะเถมินทร์

ลูกจ้างชั่วคราว

นางเกศสินี สิงห์วงษ์

ลูกจ้างชั่วคราว

นายวิสุทธิ์ ทองสุภาพ

ลูกจ้างชั่วคราว

นายนธีธร แสงนวล

ลูกจ้างชั่วคราว

นายทนงค์ศักดิ์ สุขหงษ์

ลูกจ้างชั่วคราว