บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

นางสาววราภรณ์ กุลจิตติเดโช

หัวหน้างานสำนักงาน
โรงเรียนสาธิตฯ (มัธยมศึกษา)

นางสาวเมธาวี เนตรวิริยะกุล

นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ

นายประจักษ์ สุขสมัย

นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

นางสาวนภษร ทำกินรวย

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
(นายทะเบียน)

นางสาวธัญญ์ธิชา วงษ์ศรีเจริญ

นักการเงินปฏิบัติการ

นางสาวอรวรรณ บุญไว

นักพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวจารุวรรณ มีใจดี

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวสายฝน ทำจะดี

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

นายวันชัย กิจเรืองโรจน์

นักเทคโนโลยีสารสนเทศชำนาญการ

นางสาวธัญรดา ชื่นทรวง

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวณัฏฐนันท์ พงษ์ศักดิ์

นักพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวปาริชาติ แก้วเมฆ

นักการเงินปฏิบัติการ

นายกฤษณพงษ์ สุภาวงศ์

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

นางเบญจวรรณ ลิ้มประเสริฐยิ่ง

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป