บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

นางสาววราภรณ์ กุลจิตติเดโช

รักษาการแทนหัวหน้างานสำนักงาน
โรงเรียนสาธิตฯ (มัธยมศึกษา)

นางสาวพัชรา ตันจิตตกูล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวเมธาวี เนตรวิริยะกุล

นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ

นายประจักษ์ สุขสมัย

นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

นางสาวนภษร ทำกินรวย

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
(นายทะเบียน)

นางสาวธัญญ์ธิชา วงษ์ศรีเจริญ

นักการเงินปฏิบัติการ

นางสาวอรวรรณ บุญไว

นักพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวจารุวรรณ มีใจดี

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวสายฝน ทำจะดี

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

นายวันชัย กิจเรืองโรจน์

นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

นางสาวธัญรดา ชื่นทรวง

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวณัฏฐนันท์ พงษ์ศักดิ์

นักพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวปาริชาติ แก้วเมฆ

นักการเงินปฏิบัติการ

นางเบญจวรรณ ลิ้มประเสริฐยิ่ง

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

นายกฤษณพงษ์ สุภาวงศ์

นักวิทยาศาสตร์