กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

อ.สุภามาส โสมูล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ข้อมูลบุคลากร

อ.ดุจดาว ศรีคง

ข้อมูลบุคลากร

อ.พัชรีภรณ์ จงเพิ่มวัฒนผล

ข้อมูลบุคลากร

อ.ดร.ชัยสิทธิ์ ตั้งธงทองกุล

ข้อมูลบุคลากร

อ.เบ็ญจพร สิทธิธัญกรรม

ข้อมูลบุคลากร

อ.ณัฐนันท์ เจียรประดิษฐ์

ข้อมูลบุคลากร

อ.พลวัต ฉลอง

ข้อมูลบุคลากร

อ.พนิตตา สินบัว

ข้อมูลบุคลากร

อ.สุทธิญา คงใหญ่

ข้อมูลบุคลากร