กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

อ.ดร.พลวัต ฉลอง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ข้อมูลบุคลากร

อ.ดุจดาว ศรีคง

ข้อมูลบุคลากร

อ.พัชรีภรณ์ จงเพิ่มวัฒนผล

ข้อมูลบุคลากร

อ.ดร.ชัยสิทธิ์ ตั้งธงทองกุล

ข้อมูลบุคลากร

อ.เบ็ญจพร สิทธิธัญกรรม

ข้อมูลบุคลากร

อ.สุภามาส โสมูล

ข้อมูลบุคลากร

อ.ณัฐนันท์ เจียรประดิษฐ์

ข้อมูลบุคลากร

อ.พนิตตา สินบัว

ข้อมูลบุคลากร

อ.สุทธิญา คงใหญ่

ข้อมูลบุคลากร

อ.กฤษณา เข่งคุ้ม

ข้อมูลบุคลากร

อ.วิชยา กรพิพัฒน์

ข้อมูลบุคลากร