กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

อ.บุญเพชร พึ่งย้อย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

ข้อมูลบุคลากร

อ.วีระพล พุ่มพิทักษ์

ข้อมูลบุคลากร

อ.ธนาวิศุทธ์ ศิริทรัพย์

ข้อมูลบุคลากร

อ.ปรัชญา พิเชฐพิริยะ

ข้อมูลบุคลากร