ผู้บริหาร

อาจารย์ณัฐดนัย บุตรพลับ

ผู้อำนวยการ

อาจารย์ ดร.กิจจา อภิรักษ์เสนา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
และพัฒนาองค์กร

อาจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ตั้งธงทองกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ธนาวิศุทธ์ ศิริทรัพย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมวินัย
และกิจการนักเรียน

อาจารย์รัชต์วิชช์ มิตรอัครสิน

รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนนโยบาย
และมาตรฐานการศึกษา

อาจารย์ชลนที ไวอำภี

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียน
และองค์กรสัมพันธ์

นางสาววราภรณ์ กุลจิตติเดโช

รักษาการแทนหัวหน้างานสำนักงาน
โรงเรียนสาธิตฯ (มัธยมศึกษา)