ผู้บริหาร

อาจารย์ณัฐดนัย บุตรพลับ

ผู้อำนวยการ

อาจารย์ ดร.กิจจา อภิรักษ์เสนา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
และพัฒนาองค์กร

อาจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ตั้งธงทองกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ธนาวิศุทธ์ ศิริทรัพย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมวินัย
และกิจการนักเรียน

อาจารย์สุภามาส โสมูล

รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนนโยบาย
และมาตรฐานการศึกษา

อาจารย์กิติศักดิ์ สุทธิ

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียน
และองค์กรสัมพันธ์

อาจารย์ณัฐนันท์ เจียรประดิษฐ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา วิจัย และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

อาจารย์พนิตตา สินบัว

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนและองค์กรสัมพันธ์

นางสาววราภรณ์ กุลจิตติเดโช

หัวหน้างานสำนักงาน
โรงเรียนสาธิตฯ (มัธยมศึกษา)