ร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยน เรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการส่งเสริม สนับสนุน และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ส่งเสริม สมรรถนะ ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย