ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.สิรเสกข์ พาหา ด.ญ.ฟาฮาน่า นิยมเดชา ด.ญ.ณรัชช์ธีตา เกียรติอภิวสุ ด.ช.วชิรวิชญ์ มณีกอบกุลวงศ์ และ ด.ญ.รมยกร รุจิประชากร ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1