The demonstration school of Silpakorn University

 โทร. 034 - 255795    Email: dsu_info@su.ac.th

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวันคัดเลือกบุคคเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์

Search