The demonstration school of Silpakorn University

 โทร. 034 - 255795    Email: dsu_info@su.ac.th

Previous Next

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัล

ระดับเหรียญทอง  เหรียญเงิน และ เหรียญทองแดง

ในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

ในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563

Search