The demonstration school of Silpakorn University

 โทร. 034 - 255795    Email: dsu_info@su.ac.th

Previous Next

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางภาษาญี่ปุ่น

จัดโดย Mainichi Academic Group ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร เมื่อวันเสาร์ที่ 1 และวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Zen Gallery Hall ชั้น 8 ศูนย์การค้า Central World

  1. การแข่งขัน “ประลองคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น”
    • นายธนากร เกิดโภคา ม.6/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 5,000บาท
    • นายสิรธีร์ เกิดสำอางค์ ม.5/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 2,000 บาท
  2. การแข่งขัน “ตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น”
    • นางสาวอนันตญา จารุศิริพจน์ ม.6/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 5,000 บาท
    • นางสาวมานิตา นิตยธรรม ม.6/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 3,000 บาท

 ในวันเสาร์ที่ 1 และวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563  ณ Zen Gallery Hall ชั้น 8 ศูนย์การค้า Central World

Search