The demonstration school of Silpakorn University

 โทร. 034 - 255795    Email: dsu_info@su.ac.th

Previous Next

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 แผนวิทย์-คณิต ที่มีคะแนนรวมในรายวิชาเคมี 5 ภาคเรียน สูงสุด 3 อันดับ ได้แก่

อันดับ 1 นายวสวัตติ์ รุ่งเรืองอนันต์ 

อันดับ 2  นางสาวนิพพิชฌน์ อภิสิทธิ์ภูวกุล

อันดับ 3 นายอธิษฐ์ เหลืองปฐมชัย

สนับสนุนทุนการศึกษาโดย อาจารย์เรวดี  โตวิริยะเวช และอาจารย์ปราณี ศิลปศาสตร์

Search