The demonstration school of Silpakorn University

 โทร. 034 - 255795    Email: dsu_info@su.ac.th

Previous Next

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่อคำประพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันต่อคำประพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ประจำปี 2562

  • เด็กชายกันต์ชวิศ เหิรสวัสดิ์ ม.3/1
  • เด็กชายปณิธิ จันทรไพร ม.3/3

เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

Search