The demonstration school of Silpakorn University

 โทร. 034 - 255795    Email: dsu_info@su.ac.th

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันความเป็นเลิศด้านสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายไตรศิกษ์ มณีจันทร์ นักเรียนชัันมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จากการแข่งขันความเป็นเลิศด้านสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการสังคมศึกษาวิชาการ ครั้งที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

Search