The demonstration school of Silpakorn University

 โทร. 034 - 255795    Email: dsu_info@su.ac.th

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2562

- นางสาวปราชญ์  ปั้นกล่ำ ม.5/3

  • เหรียญทอง ประเภทกระโดดสูง
  • เหรียญทองแดง ประเภทกระโดดสูง

- นายอภิชัย แตระกุล ม.6/1

  • เหรียญเงิน ประเภทเขย่งก้าวกระโดด

- นายนพนันท์  ปิ่นเกล้า  ม.6/1

  • เหรียญทอง ประเภททุ่มน้ำหนัก
  • เหรียญเงิน ประเภทพุ่งแหลน
  • เหรียญเงิน ประเภทขว้างจักร

 จัดโดย : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม

 เมื่อวันที่ : 14 กันยายน 2562 ณ สนามกีฬาจังหวัดนครปฐมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Search