The demonstration school of Silpakorn University

 โทร. 034 - 255795    Email: dsu_info@su.ac.th

โรงเรียนสาธิตฯ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรโอลิมปิกวิชาการ(สอวน.)

  • นางสาวสุกฤตา แซ่เช่า ม.5/2 ผ่านค่าย 1 สอวน. วิชาชีววิทยา และค่าย 2 วิชาชีววิทยา (สำรอง)
  • นางสาวสุนิชา เพ็ชรสุข ม.5/2 ค่าย 2 วิชาคอมพิวเตอร์ (สำรอง)
  • นางสาวพิชญา แดนรังนก ม.5/2 ค่าย 1 วิชาเคมี (สำรอง)

 

Search