The demonstration school of Silpakorn University

 โทร. 034 - 255795    Email: dsu_info@su.ac.th

โรงเรียนสาธิตฯ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันตอบปัญหาภาษาฝรั่งเศส

ณ งานอักษราวิชาการ เปิดบ้านศิลปากร ปี 2562

  • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาจากวิดีทัศน์ 
    • น.ส.จิราญา ตั้งสิทธิ์เสรีวงศ์ ม.6/4
    • น.ส.ปุณยนุช เอี่ยมเอกสุวรรณ ม.5/4
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเขียนตามคำบอก 
    • น.ส.นคนันทินี ดำรงค์กูล ม.6/4

วันที่ 26 สิงหาคม 2562

Search