The demonstration school of Silpakorn University

 โทร. 034 - 255795    Email: dsu_info@su.ac.th

โรงเรียนสาธิตฯ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 “นครสวรรค์ศึกษาเกมส์”

ระหว่างวันที่ 20 – 30 มกราคม 2562 ณ จังหวัดนครสวรรค์ 

รางวัลที่ 2 จากการขี่ม้ามาราธอน ระยะทาง 60 กิโลเมตร ประเภททีม 

เด็กชายโชค จงจิตดังจง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

Search