The demonstration school of Silpakorn University

 โทร. 034 - 255795    Email: dsu_info@su.ac.th

โรงเรียนสาธิตฯ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการ แข่งขันทักษะทางภาษาญี่ปุ่น จัดโดย Mainichi Academic Group

โรงเรียนสาธิตฯ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการ แข่งขันทักษะทางภาษาญี่ปุ่น จัดโดย Mainichi Academic Group ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร ในวันเสาร์ที่ 26 และวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 ณ Zen Gallery Hall ชั้น 8 ศูนย์การค้า Central World

 

1. การแข่งขัน “ตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น” 

รางวัลชนะเลิศ  นางสาววรรณธมล     มิสสิตะ ม.6/4

ได้รับโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 5,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  นางสาวปุณญวีร์     ตันติอำนวย     ม.5/4

ได้รับประกาศนียบัตร พร้อมทุนการศึกษา 2,000 บาท

 

2.  การแข่งขัน “ทักษะการใช้พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น” 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  นางสาวอารียา     พิพัฒฐาดร     ม.6/4

ได้รับประกาศนียบัตร พร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท

 

3.  การแข่งขัน “คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น” 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  นางสาวแพรวา     อิสสวาณิชย์     ม.6/4

ได้รับประกาศนียบัตร พร้อมทุนการศึกษา 2,000 บาท

 

Search