The demonstration school of Silpakorn University

 โทร. 034 - 255795    Email: dsu_info@su.ac.th

โรงเรียนสาธิตฯ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) 

  1. นางสาวแพรวา อิสสวาณิชย์ ชั้น ม.6/4 ได้รางวัลชมเชย ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร
  2. นางสาวอารียา พิพัฒฐาดร นักเรียนชั้น ม.6/4 ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร

Search