The demonstration school of Silpakorn University

 โทร. 034 - 255795    Email: dsu_info@su.ac.th

โรงเรียนสาธิตฯ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น

 

การแข่งขัน "ตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น" จัดโดย Mainichi Academic Group ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครบวงจร

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

  • รางวัลชนะเลิศ นายกัณฐกะ รัชดะปีติ ม.6/4 ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 5,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวอนันตญส จารุศิริพจน์ ม.5/4 ได้รับประกาศนียบัตร พร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวแพรวา อิสสวาณิชย์ ม.6/4 ได้รับประกาศนียบัตร พร้อมทุนการศึกษา 2,000 บาท

Search