The demonstration school of Silpakorn University

 โทร. 034 - 255795    Email: dsu_info@su.ac.th

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬากอล์ฟ ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงแพรพลอย ตะโกภู่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากอล์ฟ ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “ชุมพร – ระนองเกมส์”ระหว่างวันที่ 16 – 26 มีนาคม 2560

Search