The demonstration school of Silpakorn University

 โทร. 034 - 255795    Email: dsu_info@su.ac.th

การชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ

1. การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สามารถชำระได้ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงศรี เท่านั้น

2. การชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบวัดความรู้ ม.1 และ ม.4 สามารถชำระได้ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงศรี และ เคาน์เตอร์เซอร์วิส เท่านั้น

** งดการชำระผ่าน Application ของธนาคาร **

Search