The demonstration school of Silpakorn University

 โทร. 034 - 255795    Email: dsu_info@su.ac.th

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

 

 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

สมทบทุนสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) และพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ เรือนอมเรศวราศวร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

****************

               ด้วยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสมทบทุนสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม)  และพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  จึงขอเรียนเชิญท่านที่มีจิตศรัทธา  ครอบครัว ญาติมิตรร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ ด้วยอานิสงส์บุญบารมีที่ท่านได้สั่งสมมา ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวประสบความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยปราศจากโรคาพยาธิ  สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนา ทุกประการเทอญ

กำหนดการ

วันพฤหัสบดี ที่  ๒๑  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา ๐๙.๐๙  น. - ตั้งองค์ผ้าป่า  ณ  เรือนอมเรศวราศวร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

เวลา ๐๙.๕๙  น. - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 

                   – พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

เวลา ๑๑.๐๐  น. - ถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์  พระสงฆ์อนุโมทนา

ประธานฝ่ายสงฆ์

พระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร  เจ้าคณะภาค ๑๕

ประธานฝ่ายฆราวาส

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเรียนเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธา  ได้ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  หรือโอนเงินเข้าบัญชีทหารไทย จำกัด (มหาชน)  สาขานครปฐม

ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ทอดผ้าป่าการศึกษา เลขที่บัญชี  352 – 2 – 95677 - 4

ทั้งนี้ เมื่อท่านร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี

จำนวน 5,000 บาทขึ้นไป

- ได้รับเกียรติบัตรจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 

จำนวน 50,000 บาทขึ้นไป

- จารึกชื่อ ณ อาคารอเนกประสงค์

จำนวน 100,000 บาทขึ้นไป

- จารึกชื่อพร้อมโล่อะคิลิค

Search