The demonstration school of Silpakorn University

 โทร. 034 - 255795    Email: dsu_info@su.ac.th

โบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 1 (DSU Charity Bowling)

การแข่งขั้น โบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 1 DSU CHARITY BOWLING

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อจัดการายได้ สนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา)
 2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างอาจารย์ ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน
 3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการออกกำลังกาย และความสามัคคีในหมู่คณะ

กำหนดการแข่งขัน

 • วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563
  • 09.00 น. ลงทะเบียน
  • 09.45 น. พิธีเปิดการแข่งขัน
  • 14.30 น. ประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัล
 • หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กติกาการแข่งขันโบลิ่งการกุศล

 1. แข่งเป็นทีม ทีมละ 3 คน ไม่จำกัดเพศและความสามารถ
 2. แข่งขันคนละ 3 เกม รวมทีมละ 9 เกม
 3. แข่งขันระบบคู่สไตร์ค - คี่สแปร์
 4. โยนพินล้มคู่เป็นสไตร์ค พินล้มคี่เป็นสแปร์ กรณีลูกตกราง คะแนนเป็นศูนย์
 5. ไม่มีฟาว์นในเกมการแข่งขัน
 6. ในกรณีคะแนนรวมเท่ากันจะพิจรณาจากคะแนนเกมสุดท้ายเป็นเกณฑ์ตัดสิน
 7. ผู้แข่งขันมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
 8. การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นข้อยุติ

ค่าธรรมเนียมการสมัครแข่งขัน

 • ทีมทั่วไป ทีมละ 3,500 บาท
 • ทีมกิตติมศักดิ์ ทีมละ 7,000 บาท

ประเภทรางวัลการแข่งขัน

รางวัลประเภททีม

 • รางวัลชนะเลิศ
  • ถ้วยเกียรติยศ ฯพณฯท่าน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
  • ถ้วยเกียรติยศ ฯพณฯท่าน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
  • ถ้วยเกียรติยศ นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร
 • รางวัลบู้บี้
  • ถ้วยเกียรติยศ อาจารย์ดวงนภา ศรีนันทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา)

รางวัลประเภทบุคคล

 • รางวัลชนะเลิศคะแนนรวม 3 เกมสูงสุด ชาย
  • ถ้วยเกียรติยศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • รางวัลรองชนะเลิศคะแนนรวม 3 เกมสูงสุด ชาย
  • ถ้วยเกียรติยศ พันโท สินทพ แก้วพิจิตร สมาชิกผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดนครปฐม
 • รางวัลชนะเลิศคะแนนรวม 3 เกมสูงสุด หญิง
  • ถ้วยเกียรติยศ ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
 • รางวัลรองชนะเลิศคะแนนรวม 3 เกมสูงสุด หญิง
  • ถ้วยเกียรติยศ นายปฐมพงศ์ สูญจันทร์ สมาชิกผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดนครปฐม
 • รางวัลชนะเลิศคะแนนเกมเดียวสูงสุด ชาย
  • ถ้วยเกียรติยศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • รางวัลชนะเลิศคะแนนเกมเดียวสูงสุด หญิง
  • ถ้วยเกียรติยศ นายวรพงษ์ ปฐมวัฒนานุรักษ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา)
 • รางวัลบู้บี้
  • ถ้วยเกียรติยศ อาจารย์ดวงนภา ศรีนันทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา)

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ โทร. 034-255-795 fax. 034-255-094

 

Search