The demonstration school of Silpakorn University

 โทร. 034 - 255795    Email: dsu_info@su.ac.th

วันปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษาใหม่ 2562

กิจกรรมวันปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 และประชุมใหญ่สามัญประจำปี วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  (ดูภาพกิจกรรมนี้ทั้งหมด คลิ้กที่นี่

Search