The demonstration school of Silpakorn University

 โทร. 034 - 255795    Email: dsu_info@su.ac.th

บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในฐานะแม่

     สวัสดีค่ะ อาจารย์ดวงนภา ศรีนันทวงศ์  หรือชื่อที่นักเรียนเรียกอย่างไม่เป็นทางการ และเป็นชื่อที่เด็กๆคุ้นเคยคือ “อาจารย์แดง”  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร แต่ก็ยังปฏิบัติหน้าที่สอนในวิชานาฏศิลป์ รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาชมรมที่เกี่ยวกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งนักเรียนทั้งที่อยู่ในชมรมและผู้ที่สนใจก็มักจะมารวมตัวกันในห้องนาฏศิลป์เมื่อมีเวลาว่าง ตลอดจนนักเรียนที่มีปัญหาก็ให้ความไว้วางใจมาขอคำปรึกษาและคำแนะนำอยู่ ด้วยบรรยากาศของความเป็นกันเองและความสบายใจนี้เอง ห้องนาฏศิลป์ของอาจารย์แดงจึงเป็นเสมือนห้องที่อบอุ่นไว้คอยต้อนรับเหล่าลูกศิษย์ทุกคน

     หากจะกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของแม่ ตีความได้หลายบทบาท ทั้งบทบาทของความเป็นแม่ ที่วันนี้มีเวลาให้ลูกๆ เพียงน้อยนิด แต่ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษที่จะแสดงความรัก ความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก แต่การให้ความรักและการดูแลอย่างใกล้ชิดนี่นับว่าได้ทำหน้าที่แม่ได้อย่างเต็มที่และเกือบทุกวันอยู่แล้ว 

     สำหรับบทบาทหน้าที่ของแม่ที่โรงเรียน คงเป็นการดูแล อบรม สั่งสอน ให้คำแนะนำ และเน้นย้ำให้ผู้บริหาร อาจารย์ และคณะกรรมการสภานักเรียนที่ร่วมกันสร้างให้มีบรรยากาศแบบกรุ่นกลิ่นไอรักจากแม่ แต่เป็นความรักของแม่ผู้ให้ความรู้ และมีกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนรู้สึกซาบซึ้ง อบอุ่นอย่างที่ทำมาตลอด แต่ทั้งนี้ก็ต้องไม่ลืมนึกถึงความรู้สึกของบุคคลที่ขาดแม่หรือไม่มีโอกาสได้อยู่กับแม่ด้วยเช่นกัน และนี่คือบทบาทของการเป็นแม่ที่ประสานกับความเป็นผู้บริหารที่ต้องดูแลความรู้สึกของลูกๆ ที่เป็นศิษย์ทุกคน ซึ่งอาจารย์แดงก็พร้อมเสมอที่จะทำหน้าที่แม่ครูให้กับเหล่าลูกศิษย์ที่รักทุกคน

 “อาจารย์แดงก็พร้อมเสมอที่จะทำหน้าที่แม่ครูให้กับเหล่าลูกศิษย์ที่รักทุกคนนะคะ”

 

Search