The demonstration school of Silpakorn University

 โทร. 034 - 255795    Email: dsu_info@su.ac.th

ชั้น ม.4
ตารางสอน ม.4/1   วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์         
ตารางสอน ม.4/2 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ตารางสอน ม.4/3 อังกฤษ-คณิตศาสตร์   /  ศิลปกรรม   
ตารางสอน ม.4/4 อังกฤษ-ฝรั่งเศส  /   อังกฤษ-จีน  / อังกฤษ-ญี่ปุ่น 

ชั้น ม.5
ตารางสอน ม.5/1   วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์         
ตารางสอน ม.5/2 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ตารางสอน ม.5/3 อังกฤษ-คณิตศาสตร์   /  ศิลปกรรม   
ตารางสอน ม.5/4 อังกฤษ-ฝรั่งเศส  /   อังกฤษ-จีน  / อังกฤษ-ญี่ปุ่น 

ชั้น ม.6
ตารางสอน ม.6/1   วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์         
ตารางสอน ม.6/2 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ตารางสอน ม.6/3 อังกฤษ-คณิตศาสตร์   /  ศิลปกรรม   
ตารางสอน ม.6/4 อังกฤษ-ฝรั่งเศส  /   อังกฤษ-จีน  / อังกฤษ-ญี่ปุ่น 

Search