The demonstration school of Silpakorn University

 โทร. 034 - 255795    Email: dsu_info@su.ac.th

เอกสารสำหรับบุคลากร

แบบฟอร์มทั่วไป
ขอรับค่าเช่าบ้าน
ใบลากิจ-ลาป่วย / ลาพักผ่อน 
คำขอใช้รถยนต์
แบบประเมิน KPI
ขออนุญาติใช้ห้อง อาคารและสถานที่/อุปกรณ์
แจ้งซ่อมภายในโรงเรียน

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการเรียนการสอน
เกณฑ์คะแนนและตัวชี้วัดในการประเมินผล
แบบขออนุญาตให้นักเรียนไปร่วมกิจกรรม
แบบนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

แบบฟอร์มด้านการเงิน
ใบยืม-คืนเงินสดย่อย
สัญญาการยืมเงิน (สำหรับวงเงินเกิน 5,000 บาท )
ใบสำคัญรับเงิน / ใบสำคัญรับเงิน(สำหรับวิทยากร)
ใบรับรองแทนเงินสด (บก.111)
หนังสือรับรองการปฏิบัติงานและเงินเดือน
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

แบบฟอร์มประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มขอใช้บริการด้านประชาสัมพันธ์

Search