The demonstration school of Silpakorn University

 โทร. 034 - 255795    Email: dsu_info@su.ac.th

เอกสารสำหรับนักเรียน

ระเบียบต่างๆ
01. คู่มือนักเรียน ปีพ.ศ.2560
02. ระเบียบการใช้ห้องสมุด
03. ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
04. การบริการสุขภาพสำหรับนักเรียน

แบบฟอร์มสำหรับนักเรียน
01. คำร้องขอหลักฐานทางการศึกษา(ภาษาไทย)
02. คำร้องขอหลักฐานทางการศึกษา(ภาษาอังกฤษ)
03. คำร้องขอลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด
04. คำร้องขอเปลี่ยนหลักฐาน
05. คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักเรียน
06. คำร้องขอลาพักการเรียน
07. คำร้องขอแก้รายวิชา 0 ร มส มผ ทบ
08. คำร้องขอเรียนซ่อมเสริม
09. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน
10. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน
11. คำร้องขอกลับเข้าเรียน
12. แบบฟอร์มกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
13. แบบฟอร์มขอใช้สิทธิ์เรียนฟรี
14. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
15. ใบลาของนักเรียน

Search