The demonstration school of Silpakorn University

 โทร. 034 - 255795    Email: dsu_info@su.ac.th

ปฏิทินวิชาการ

02 ก.ย., 2562
วันสุดท้ายของการส่งแบบประเมินการปฏิบัติราชการ (KPI) รอบที่ 2

วันสุดท้ายของการส่งแบบประเมินการปฏิบัติราชการ (KPI) รอบที่ 2

  • 8:30 am - 4:30 pm
  • Speaker:

ABOUT EVENT

- เลือกตัวแทนคณะกรรมการบริหาร และผู้แทนอาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ เป็นกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษ

EVENTS SPEAKERS

Search