The demonstration school of Silpakorn University

 โทร. 034 - 255795    Email: dsu_info@su.ac.th

ปฏิทินวิชาการ

30 ส.ค., 2562
วันสุดท้ายที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้แจ้งข้อมูลก าหนดการเปิดสอบปลายภาคเรียนที่ 1

วันสุดท้ายที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้แจ้งข้อมูลก าหนดการเปิดสอบปลายภาคเรียนที่ 1

  • 8:30 am - 4:30 pm
  • Speaker:

ABOUT EVENT

-

EVENTS SPEAKERS

Search