The demonstration school of Silpakorn University

 โทร. 034 - 255795    Email: dsu_info@su.ac.th

ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

นายเสรี  คงอิ่ม
ลูกจ้างประจำ
นางเฉลียว  คงอิ่ม
ลูกจ้างประจำ
นายวสันต์  มากบ้านดอน
ลูกจ้างประจำ
นายสมพร  ธนชิตสกุลพงศ์
ลูกจ้างประจำ
นางก้อนนาค  บุญเทียม
ลูกจ้างประจำ
นางลัคนา  ศรีราจันทร์
ลูกจ้างชั่วคราว
นางอรพินท์  บุรีรักษา
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวธัญกร  ชวงโพธิ์
ลูกจ้างชั่วคราว
นางวารุณี  คงอิ่ม
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวปภาสร  พุกพบสุข
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวศศิธร  นาถะพินธุ
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวอรุณี  เส็งโคกหวาย
ลูกจ้างชั่วคราว
นางบุญภา วัฒนะเถมินทร์
ลูกจ้างชั่วคราว
นางเกศสินี  สิงห์วงษ์
ลูกจ้างชั่วคราว
นายวิสุทธิ์  ทองสุภาพ
ลูกจ้างชั่วคราว
นายนธีธร  แสงนวล
ลูกจ้างชั่วคราว
นายทนงค์ศักดิ์  สุขหงษ์
ลูกจ้างชั่วคราว
นายสุทัศน์  มั่นสวัสดิ์
ลูกจ้างชั่วคราว

Search