The demonstration school of Silpakorn University

 โทร. 034 - 255795    Email: dsu_info@su.ac.th

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

นางสาวสมบูรณ์  ใจเที่ยง
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน
นางอังคณา  ค้าทวี
นักวิชาการเงิน และบัญชีชำนาญการ
นางสาวพิชญาภรณ์  ชูลาภ
บรรณารักษ์ชำนาญการ
นางพัชรา  บุญเจริญ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ (นายทะเบียน)
นางสาวเมธาวี  เนตรวิริยะกุล
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายประจักษ์  สุขสมัย
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวนภษร  ทำกินรวย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาววราภรณ์  กุลจิตติเดโช
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวธัญญ์ธิชา  วงษ์ศรีเจริญ
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ(นักวิชาการพัสดุ)
นางสาวอรวรรณ  บุญไว
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ(นักวิชาการพัสดุ)
นางสาวแก้วตา ศรอดิศักดิ์
นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวจารุวรรณ  มีใจดี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวสายฝน  ทำจะดี
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายวันชัย  กิจเรืองโรจน์
นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นางเบญจวรรณ  ลิ้มประเสริฐยิ่ง
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

Search