The demonstration school of Silpakorn University

 โทร. 034 - 255795    Email: dsu_info@su.ac.th

อ.ณัฐดนัย  บุตรพลับ
ผู้อำนวยการ
อ.กิจจา  อภิรักษ์เสนา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร

อ.กฤษณวงศ์ ศิวะพราหมณ์สกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
อ.ธนาวิศุทธ์ ศิริทรัพย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมวินัยและกิจการนักเรียน
อ.รัชต์วิชช์ มิตรอัครสิน
รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
อ.ชลนที ไวอำภี
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนและองค์กรสัมพันธ์
นางสาวเมธาวี  เนตรวิริยะกุล
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงาน

Search