The demonstration school of Silpakorn University

 โทร. 034 - 255795    Email: dsu_info@su.ac.th

ผู้บริหารโรงเรียน

อ.ดวงนภา ศรีนันทวงศ์
ผู้อำนวยการ
อ.ดร.บุญรอด  ชาติยานนท์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
อ.ณัฐดนัย  บุตรพลับ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
อ.กิจจา  อภิรักษ์เสนา
รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองนักเรียน
อ.พลวัฒน์  ดำรงกิจภากร
รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน
และประกันคุณภาพ
อ.อรรฆพร  วงศ์ประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนและชุมชนสัมพันธ์
นางสาวสมบูรณ์  ใจเที่ยง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หัวหน้าสำนักงาน

Search