The demonstration school of Silpakorn University

 โทร. 034 - 255795    Email: dsu_info@su.ac.th

ประวัติโรงเรียน

About us

ความเป็นมาของโรงเรียน

        โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อตั้งขึ้นจากความคิดริเริ่มของนางสาวมาลี อติแพทย์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และรักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดี เมื่อปี   พ.ศ. 2516  และเปิดรับนักเรียนเข้าเรียนในปีการศึกษา  2517  โดยใช้อาคารไม้บริเวณ โรงเรียนเกษตรกรรมเดิมซึ่งอยู่ทางด้านประตูเพชรเกษมเป็นที่ทำการ
        ในปีแรกเปิดรับนักเรียนเพียง 2 ระดับชั้น  คือ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (มศ.1) ชั้นละ 2 ห้อง หลักสูตรที่ใช้ได้สร้างขึ้นเอง โดยคณาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์  มีสถานภาพเทียบเท่าภาควิชา ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่  15  กันยายน  2536
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  มีปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  ภารกิจและเป้าหมายการจัดการศึกษาที่รักษาเอกลักษณ์เดิมแต่ปรับเปลี่ยนให้ เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

วัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง

1.  เพื่อใช้เป็นที่ปฏิบัติการตามแนวทฤษฎีทางการศึกษาและการสาธิต
2. เพื่อให้นักศึกษาได้สังเกตการสอนและฝึกหัดสอน
3. เพื่อใช้เป็นแหล่งวิจัยค้นคว้าทางการศึกษา
4. เพื่อใช้เป็นที่ให้การศึกษาแก่เยาวชนตามความถนัด  ความสนใจ ความสามารถและวัยของแต่ละบุคคล
5. เพื่อใช้เป็นสวัสดิการการศึกษาของบุตร อาจารย์  ข้าราชการ และลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

เปิดทำการเป็นปีที่
0
จำนวนอาจารย์ทั้งหมด
0
จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน
0
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
0

ตราประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน  สีน้ำเงิน

ดอกไม้ประจำโรงเรียน
  ดอกแก้ว

เพลงประจำโรงเรียน
   เพลงมาร์ชสาธิต และเพลงชาวน้ำเงิน

ปรัชญา ปณิธาน และ วิสัยทัศน์

ปรัชญา ใช้ปัญญาแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาชีวิต และสังคม

ปณิธาน มุ่งมั่นสร้างเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรู้ความสามารถ และฉลาดในการใช้ชีวิต

เอกลักษณ์ วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม

อัตลักษณ์ ฉลาดใช้ชีวิต คิดสร้างสรรค์ รู้ทันเทคโนโลยี 

วิสัยทัศน์
        เป็นแหล่งปฏิบัติการทางการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ พัฒนาทางการศึกษาเพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถในการทำงาน รู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม มีทักษะแก้ปัญหา มีภาวะผู้นำ สืบสานวัฒนธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

การดำเนินงาน

       ในช่วงการก่อตั้งคณะศึกษาศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะดำเนินงานขึ้นโดยรับนโยบายจากคณะศึกษาศาสตร์ ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นการดำเนินงานโดยคณะผู้บริหาร มีผู้อำนวยการเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ดำเนินการสอนโดยใช้หลักสูตรที่สร้างเอง เมื่อกระทรวงศึกษาธิการมีการปรับหลักสูตร จึงยึดหลักสูตรของกระทรวงเป็นหลัก อาจารย์ผู้สอนเดิมได้ประสานงานกับทุกคณะวิชาในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ คือ คณะอักษรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ต่อมาเมื่อบรรจุอาจารย์ประจำ การสอนจึงเป็นหน้าที่ของคณาจารย์ในโรงเรียนสาธิ
 • ปี พ.ศ. 2519
  โรงเรียนสาธิตได้รับงบประมาณแผ่นดินสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 1 หลัง ณ บริเวณโรงเรียนช่างไม้เดิม ซึ่งมีอาคารไม้อยู่แล้ว 6 หลัง ในปีการศึกษา 2520 จึงได้ย้ายไปที่ทำการใหม่ชื่อ อาคารสาธิต 1 และอาคารโรงอาหารพร้อมเวที 1 หลัง ชื่อ อาคารสาธิต 2
 • ปี พ.ศ. 2521
  ได้เริ่มงดรับนักเรียนเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 • ปีการศึกษา 2524
  ได้มีการจัดตั้ง "สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร"
 • ปีการศึกษา 2532
  โรงเรียนสาธิตได้รับงบประมาณแผ่นดินสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียนอีก 1 หลัง แต่ถูกตัดงบประมาณเหลือ 6 ห้อง ชื่อ อาคารสาธิต 4
 • ปีการศึกษา 2533
  ได้เริ่มดำเนินการปรับสถานภาพเป็นหน่วยงาน "เทียบเท่าภาควิชา"
 • ปีการศึกษา 2534
  ได้ต่อเติมใต้อาคารสาธิต 4 เป็นห้องพักอาจารย์ 3 ห้อง ห้องประชุมและห้องที่ทำการสมาคมฯ 1 ห้อง (ปัจจุบันจัดเป็นห้องพักอาจารย์ภาษาฝรั่งเศส) โดยใช้เงินบริจาค
 • ปีการศึกษา 2536
  ได้รับเงินอุดหนุนส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น จัดซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 10 ชุด
 • ปีการศึกษา 2537
  ได้รับงบประมาณแผ่นดินปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสาธิต 1
 • ปีการศึกษา 2538
  ได้รับงบประมาณแผ่นดินปรับพื้นที่และสร้างรั้ว
 • ปีการศึกษา 2539
  ได้รับงบประมาณแผ่นดินให้ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ
 • ปีการศึกษา 2540
  ได้รับงบประมาณแผ่นดินปรับปรุงโรงอาหาร
 • ปีการศึกษา 2544
  ได้รับงบประมาณแผ่นดินติดลิฟท์อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 • ปีการศึกษา 2547
  ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องเรียนทุกห้อง
  ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ดำเนินการติดตั้งพัดลมระบบไอน้ำในโรงอาหาร
 • ปีการศึกษา 2548
  ก่อสร้างองค์พระพิฆเนศ และเทวาลัย
 • ปีการศึกษา 2550
  ปรับปรุงสำนักงานโรงเรียนสาธิต
 • ปีการศึกษา 2551
  จัดซื้อรถตู้ จำนวน 1 คัน
  ปรับปรุงห้องน้ำอาจารย์ ระบบน้ำดื่มนักเรียน และติดตั้งตาข่ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ
  เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาในห้องสมุดโรงเรียนสาธิต
 • ปีการศึกษา 2552
  ปรับปรุงอาคารสำนักงานโรงเรียนสาธิต (อาคารสาธิต 1)
  ปรับปรุงหลังคาและระบบไฟฟ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ
  ปรับปรุงห้องเรียนทัศนศิลป์ (อาคารสาธิต 1)
  ได้รับบริจาครถกระบะ 4 ประตู 1 คัน
 • ปีการศึกษา 2553
  ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล ห้องน้ำ-ห้องส้วมนักเรียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ
  ติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ขเทคโนโลยี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
  ปรับปรุงระบบไฟฟ้า สายใยแก้วคอมพิวเตอร์ อาคารสาธิต 1
  ปรับปรุงโต๊ะเรียน และผ้าม่านในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการสำหรับนักเรียน
 • ปีการศึกษา 2554
  จัดซื้อรถตู้ จำนวน 1 คัน
  ติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์-เทคโนโลยีห้องเรียน อาคารสาธิต 4
  จัดทำเวทีอเนกประสงค์ บริเวณโถงล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 • ปีการศึกษา 2555
  ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ (อาคารสาธิต 1) เช่าคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนการสอน
  ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามอาคารเรียนและโรงอาหาร
  ขยายห้องเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เพิ่มอีก 1 ห้องเรียน
  ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
 • ปีการศึกษา 2556
  ขยายห้องเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่1 เพิ่มอีก 1 ห้องเรียน
  ปรับปรุงระบบเสียงในโรงอาหารสาธิต
  พัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ เช่น ติดฟิล์มห้องเรียน ทาสีอาคารเรียน ย้ายร้านค้า และปรับภูมิทัศน์รอบ ๆ โรงเรียน

วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

      โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ตังอยู่ที่ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ใก้ลกับพระราชวังสนามจันทร์ ปัจจุบันเปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 6 ให้การศึกษาแก่นักเรียนในชุมชนพื้นที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดใก้ลเคียงมายาวนานกว่า 40 ปี

Search