The demonstration school of Silpakorn University

 โทร. 034 - 255795    Email: dsu_info@su.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพละศึกษา

อ.ธนาวิศุทธ์  ศิริทรัพย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพละศึกษา
อ.ว่าที่ ร.ท.จรูญศักดิ์  ศรภักดี
อ.วีระพล พุ่มพิทักษ์
อ.บุญเพชร  พึ่งย้อย

Search