The demonstration school of Silpakorn University

 โทร. 034 - 255795    Email: dsu_info@su.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

 อ.อุไรวรรณ  ธรรมศิริพงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
อ.พลวัฒน์  ดำรงกิจภากร
อ.ดร.กิตติศักดิ์  ศรีวงศ์ษา
อ.กิจจา  อภิรักษ์เสนา
อ.ณัฐดนัย  บุตรพลับ
อ.ครรชิต  สอศิริกุล
อ.ชนิกานต์  บุตรแสนคม
อ.เอกสิทธิ์ ชนินทรภูมิ
อ.ไพโรจน์ ผาสุวรรณ
อ.ดร.ภณิดา พรายแก้ว

Search